НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ І ЧАСТОТОЮ ВИНИКНЕННЯ ІНТОКСИКАЦІЙНИХ ПСИХОЗІВ У НАРКОМАНІВ ТА ТОКСИКОМАНІВ

Р. Б. Брагін

* Публікується за виданням:
Брагін Р. Б. Взаємозв’язок між рівнем матеріальної забезпеченості і частотою виникнення інтоксикаційних психозів у наркоманів та токсикоманів // Український вісник психоневрології. — 1996. — Т. 4, вип. 4. — С. 217–219.

* Тези доповіді на I Національному конгресі невропатологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 1996 р.).

В останні роки в нашій країні відзначається постійний ріст алкогольних та інших токсикогенних психозів. Одночасно з цим змінюється у протилежному напрямку рівень життєвої забезпеченості. З цього виникає актуальна потреба вивчати наявність та глибину взаємозалежності позначених тенденцій. Вивчення цього зв’язку потребує організації спеціального наукового клініко-епідеміологічного дослідження. Але на сьогодні є можливість викласти результати нашої роботи, яку ми провели в Ефіопії на моделі інтоксикаційних психозів серед постійних жувачів листів ката, які містять в собі фенаміноподібний алкалоїд катинон.

В умовах Ефіопії цілеспрямоване вивчення ролі матеріального фактора полегшувалося тим, що хворі офіційно поділяються на два контингенти: «платіжоздатних» і «неплатіжоздатних». Значення рівня забезпеченості вивчалося як окремо, так і стосовно таких обставин, як тривалість систематичного вживання листів ката, частотно-кількісний тип їх вживання (I — відносно-помірний, II — високий, III — «запійний»), вік початку вживання, інтенсивність фізичного професійного навантаження («високий», «низький») та природного поясу (середньозгір’я, низинно-пустельна місцевість).

Гострий інтоксикаційний катовий психоз (ГКІП) серед чоловічого платіжоздатного контингенту склав 173 випадки, серед неплатіжоздатного — 559. Більш ніж трикратне переважання другої категорії пацієнтів над першою значно перебільшує співвідношення їх звертання в госпіталь при ендогенних психозах. Спеціальне зіставлення залежності частоти ГКІП від різноманітних факторів у порівнюваних контингентів чітко показує статистично достовірний вплив матеріального статусу на розподіл величин. ГКІП частіше виникає у неплатіжоздатних, ніж у платіжоздатних хворих при II типі вживання кату, при тривалому жуванні кату від 4 до 10 років, при початку пристрасті до кату в віці 8–15 років і при високому рівні фізичного навантаження. В той же час, частота ГКІП вірогідно вища у «платіжоздатних», ніж у «неплатіжоздатних» при III (найбільш тяжкому) типі вживання кату, тривалість його регулярного жування більш 10 років і при більш низькому фізичному навантаженні.

Середній вік початку жування кату у платіжоздатних пацієнтів вищий, ніж у неплатіжоздатних (відповідно x = 15,33 при σ = 5,318 і x = 14,26 при σ = 4,594; p < 0,05). Середня тривалість систематичного жування кату до психозу також вища у першої категорії, ніж у другої (відповідно x = 16,59 при σ = 3,951 і x = 13,54 при σ = 4,162; p < 0,001). Важливо, що у платіжоздатних хворих зі збільшенням віку початку вживання кату подовжується період його регулярного жування до виникнення ГКІП (коефіцієнт кореляції рівний 0,99), а у неплатіжоздатних осіб така залежність виражена дуже слабо (коефіцієнт кореляції складає 0,08).

Таким чином, статистично установлено, що стан дуже низького матеріального забезпечення жувачів кату (за яким, з медичних позицій, стоїть хронічна білково-калорієва недостатність, авітаміноз і інші порушення) особливим чином вливає на підвищення частоти виникнення ГКІП, полегшуючи і прискорюючи його розвиток унаслідок зниженої резистентності організму у цієї соціально-економічної категорії хворих.

Вірогідно, низька матеріальна забезпеченість сприяє полегшенню та прискоренню розвитку не тільки токсикогенних психозів. Така тенденція починаю простежуватися і відносно ендогенних психозів. Ця занадто важлива проблема потребує стати об’єктом спеціальних досліджень, тому що матеріальне становище хворих віддзеркалює кількісний та якісний бік їх харчування, їх суспільносне самопочуття та стійкість до психогенних впливів, а в цілому — компенсаторні можливості.© «Новости украинской психиатрии», 2004
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211