НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ АСИМЕТРІЄЮ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ НА НЕВРОЗ

М. С. Гнатишин

Вінниця, Україна

* Публікується за виданням:
Гнатишин М. С. До питання про взаємодію вегетативної нервової системи з функціональною асиметрією півкуль головного мозку у хворих на невроз // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 172–173.

Загальновідомо, що в формуванні клінічних проявів невротичного регістру важливе значення має рівень взаємодії симпатичної та парасимпатичної нервової системи. Тому дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на невроз вимагає активізувати пошук більш простих та об’єктивних тестів для її поглибленого вивчення.

Метою дослідження було визначення механізму формування вегетативної дисфункції у хворих на невроз в залежності від функціональної асиметрії півкуль головного мозку.

Для визначення функціонального стану вегетативної нервової системи існує багато методів, але по інформативності велике значення надається електрошкірному опору (ЕШО). Згідно традиційних рекомендацій по застосуванню методики, ЕШО вимірювали в кінцевих точках енергетичних меридіанів спеціальним приладом РД-02 по принципу тесту японського автора Акабане. Визначали ЕШО в кінцевих точках 12 меридіанів. Всі показники ЕШО з симпатичним (янським) та парасимпатичним (інським) впливом підсумовувались та статистично порівнювались.

Об’єктом нашого дослідження були 300 хворих на невроз (всі жінки у віці від 21 до 50 років). Контрольну групу склали 300 практично здорових осіб (соматично та психічно). Вивчення функціональної асиметрії півкуль головного мозку проводили за допомогою гаплоскопічної методики, яка побудована на дослідженні показників ведучого ока.

Порівняльна характеристика функціонального стану вегетативної нервової системи здорових та хворих на невроз в різних вікових групах показала, що вони мають симпатичну, парасимпатичну та змішану направленість. Так, у віковій групі 21–30 років гармонійна взаємодія спостерігалась у хворих на невроз у 35,0% (контроль, здорові особи 81,0%). Аналогічні результати одержані в вікових групах 31–40 та 41–50 років (відповідно 35,0% і 38,0%). В групах порівняння 75,0% і 77,0% (p < 0,05).

Співставлення показників функціонального стану вегетативної нервової системи з асиметрією півкуль головного мозку показало, що існує прямий кореляційний зв’язок між домінуванням симпатичної нервової системи та гармонійною взаємодією півкуль у здорових (41,7%) та домінування правої півкулі у хворих на невроз (66,7%).© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211