НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История украинской психиатрии »

ДО ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ПСИХІАТРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

І. П. Діщук

Чернівці

* Публікується за виданням:
Діщук І. П. До історії кафедри психіатрії Чернівецького медичного інституту // История украинской психиатрии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1994. — Т. 1. — С. 44–45.

У жовтні 1994 року виповнюється 50 років від дня заснування Чернівецького медичного інституту. Кафедра психіатрії була організована у 1945 році на базі Чернівецької обласної психіатричної лікарні (тоді республіканської). 31 липня 1945 року на посаду завідуючої кафедрою була призначена кандидат медичних наук, доцент Н. П. Татаренко, учениця акад. В. П. Протопопова, відомий клініцист і патофізіолог. Для кафедри та клініки був виділений двоповерховий лікувальний корпус.

Н. П. Татаренко за короткий час організувала навчальну, наукову та лікувальну роботу. Під її керівництвом та особистій участі відбулось становлення психіатричної служби області. Основну увагу вона звертала на підготовку лікарів-психіатрів, їх удосконалення, надання консультативної допомоги психічнохворим. Основними науковими напрямками кафедри були дослідження патофізіологічних механізмів розвитку психопатологічних явищ у хворих ендогенними та екзогенними психозами, психозами пізнього віку. У 1947 році Н. П. Татаренко захистила докторську дисертацію «До психопатології фантомних явищ у свіжоампутованих». У 1948 році затверджена у вченому званні професора. Першими асистентами кафедри були кандидати медичних наук П. М. Зотіна, Е. Г. Дайн, М. И. Клейман, Г. П. Касько. У 1951 році Н. П. Татаренко обрана на посаду завідуючої кафедрою психіатрії Харківського медичного інституту.

У 1953 році завідуючим кафедрою був обраний доктор медичних наук, профессор Г. Ю. Маліс, який мав подвійну освіту. Він закінчив психологічний факультет педагогічного інституту, а згодом — медичний інститут у Ленінграді. У 1938 році захистив кандидатську, а в 1949 році докторську дисертацію на тему «До патогенезу шизофренії». Працював у Ленінградському інституті мозку лід керівництвом акад. В. П. Осипова.

У Чернівецькому медичному інституті Г. Ю. Маліс разом із співробітниками кафедри психіатрії та іншими кафедрами (мікробіології, патофізіології, біохімії, вірусологічною лабораторією обласної СЕС) проводив дослідження специфічного і неспецифічного імунітету у психічнохворих. Вивчався вплив крові хворих шизофренією на культуру тканин, ембріони, поведінку тварин, досліджувались також гемопоез у хворих, зміни міжклітинних мембран тощо. Ще в 1959 році Г. Ю. Маліс висунув гіпотезу інфекційно-токсичної (вірусної) природи шизофренії. Підсумком цієї наукової роботи стала монографія «До етіології шизофренії» (1959). З доповненнями ця праця надрукована в Нью-Йорку (1961). Професор Г. Ю. Маліс був досвідченим педагогом, талановитим науковцем, здібним організатором, висококваліфікованим лікарем, його науковий доробок досить різноманітний і вагомий. Це наукові праці із загальної психології, вікової психології, кримінальної та судової психології та психіатрії, військової психології, з питань патофізіології та біології в клініці психічних хвороб тощо.

У 1969 році кафедру очолив доктор медичних наук, професор Ю. А. Антропов. У своїй докторській дисертації він розкрив клініко-патофізіологічну суть парафренії. Співробітники кафедри продовжували вивчати питання імунології та патофізіологічні механізми розвитку психічних розладів. У цей час асистентами працювали кандидати медичних наук Г. П. Касько, В. І. Курик, І. П. Діщук.

У 1978 році кафедра психіатрії об’єднана з кафедрою нервових хвороб, якою продовжував керувати Ю. А. Антропов. З 1981 року по 1992 рік завідуючим кафедрою нервових хвороб та психіатрії був професор В. К. Чернецький (невропатолог), а в 1992 році на посаду завідуючого цією кафедрою був обраний доцент І. П. Діщук.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211