НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ОСОБАМИ З ХІМІЧНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

О. О. Сердюк

* Публікується за виданням:
Сердюк О. О. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. — Харків: Видавничій центр ХДУ ім. В. Н. Каразіна, 1999. — С. 360–363.

На жаль, проблеми, пов’язані із вживанням хімічних речовин, що викликають залежність, дуже поширились останнім часом. Це явище охопило практично усі країни Східної Європи, а особливо, як повідомляють експерти ВОЗ, це стосується країн СНД. У нашій країні зловживання адиктивними речовинами (речовинами, що викликають залежність), набуло характер епідемії. Це потребує невідкладного втручання для зменшення шкоди від цього явища. Але відповідних фахівців у цій справі досі недостатньо. Практично вони зосереджені у галузі охорони здоров’я. А дуже важливі сфери, такі як соціальна та правоохоронна, досі недостатньо задіяні внаслідок практичної відсутності добре підготовлених кадрів. Дуже важливе значення, на наш погляд, має поінформованість співробітників цих галузей відносно усіх аспектів проблем, пов’язаних із вживанням адиктивних речовин.

З цією метою кафедрою загальної соціології розроблено спеціальний курс «Соціальна робота з особами з хімічною залежністю», який викладається на факультеті з підготовки працівників кримінальної міліції Університету внутрішніх справ.

Загальна характеристика курсу

Метою курсу є ознайомлення з основними напрямками соціальної роботи з особами з хімічною залежністю, її особливостями та основними методами.

Курс складається з двох розділів:

У першому розділі розглядаються соціальні, біопсихологічні та юридичні аспекти хімічної залежності, основні синдроми, класифікація адиктивних речовин та існуюча нормативна база у галузі протидії розповсюдженню та вживанню адиктивних речовин. А також соціальні наслідки їх вживання.

У другому розділі розглядаються особливості соціальної роботи з особами з хімічною залежністю, світовий досвід та перспективи розвитку.

В процесі вивчення матеріалу курсанти повинні знати:

Уміти:

Методи оволодіння курсом:

Форми контролю знань:

Розділ 1.Соціальні, біопсихологічні та юридичні аспекти хімічної залежності.

Тема 1. Хімічна залежність як біопсихосоціальне явище, її природа та закономірності формування.

Проблема хімічної залежності у сучасній Україні.

Поняття хімічної залежності, її біопсихосоціальна природа, механізми та закономірності формування. Чинники хімічної залежності. Соціальні, медичні та юридичні критерії залежності.

Класифікація адиктивних речовин та синдромів, що виникають внаслідок їх вживання. Принципи розмежування видів хімічної залежності внаслідок вживання різних видів хімічних речовин.

Тема 2. Соціальні механізми та наслідки вживання адиктивних речовин.

Соціокультурний механізм розповсюдження адиктивних речовин. Фактори ризику формування залежності; індивідуальні та соціокультурні фактори ризику. Поняття «шкоди» та ступінь її оцінки при вживанні наркотиків.

Соціокультурний зміст норми при вживанні адиктивних речовин. Культурний релятивізм норми при вживанні адиктивних речовин.

Стратегії «легалізації» та «заборони» у політиці протидії розповсюдженню наркотиків. Соціально-економічний підхід до аналізу механізму розповсюдження наркотиків.

Тема 3. Принципи профілактики хімічної залежності та міжнародний досвід у цій галузі.

Політика України у галузі попередження зловживання адиктивними речовинами. Принципи зменшення шкоди від вживання наркотичних речовин. Соціальні, медичні та юридичні особливості у формуванні стратегії протидії розповсюдженню адиктивних речовин. Бар’єри у відносинах з особами, що вживають адиктивні речовини, та шляхи їх подолання.

Міжнародний досвід профілактики хімічної залежності.

Тема 4. Характеристика національного та міжнародного законодавства.

Історія антинаркотичного законодавства України. Конвенційні норми міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Характеристика Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів». Особливості Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Кваліфікація злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків та інших правопорушень, пов’язаних з адиктивними речовинами.

Віктимологічна характеристика особи, яка вживає адиктивні речовини.

Розділ 2. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю.

Тема 5. Особливості соціальної роботи в галузі протидії та зменшення шкоди від вживання адиктивних речовин.

Актуальність соціальної діяльності. Головні напрямки та завдання соціальної роботи. Робота з різними категоріями і групами населення: попередження кримінальної поведінки громадян, реадаптація у суспільстві осіб, що порушили закон. Підготовка кадрів для соціальної служби. Особливості соціальної роботи в галузі хімічної залежності. Перспективи її розвитку в сучасних соціальних умовах. Профілактична діяльність.

Тема 6. Соціальна робота з особами, що вживають алкоголь.

Подолання алкоголізму як одне з важливих соціальних завдань. Суспільна небезпечність алкоголізації населення, динаміка її розповсюдження. Причини та умови, що сприяють вживанню алкоголю. Соціальні та спадкові фактори. Мотиви вживання алкоголю.

Стадії профілактичного процесу. Зарубіжний досвід попередження алкоголізації. Шляхи вдосконалення соціальної роботи в цьому напрямку.

Тема 7. Соціальна робота з наркоманами.

Особливості розповсюдження наркотиків серед молоді. Медичні, психологічні та соціальні аспекти проблеми наркотизації населення. Правова основа боротьби з наркотиками. Характеристика процесів формування соціальних уявлень про наркотики. Особливості традиційних засобів профілактики наркоманії, їх недостатня ефективність.

Діяльність ОВС щодо попередженню вживання наркотиків серед молоді. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю в мережі пенітенціарних закладів.

Розподіл навчального часу за розділами, темами і видами навчальних занять з курсу «Соціальна робота в органах внутрішніх справ»

Номери та найменування розділів і тем Всього годин занять З них Заняття під керівництвом викладача
Під керівництвом викладача Самостійні заняття Лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття
Розділ 1. Основні синдроми хімічної залежності, класифікація адиктивних речовин та існуюча нормативна база 16 16   8 8    
Тема 1. 4 4   2 2    
Тема 2. 4 4   2 2    
Тема 3. 4 4   2 2    
Тема 4. 4 4   2 2    
Розділ 2. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю і перспективи її розвитку в Україні 12 12          
Тема 5. 4 4   2 2    
Тема 6. 4 4   2 2    
Тема 7 4 4   2 2    
Всього 28 28   14 14    

Базові навчальні посібники та спеціальна література

  1. Бурая Н. П. Соціальна ро6ота. — Х., 1996.
  2. Энциклопедия социальной работы / Пер. с англ. — М., 1993–1995.
  3. Фридман Л. С., Флеминг Н. Ф., Робертс Д. Г., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.: Бином; СПб: Невский диалект, 1998.
  4. Учебное пособие для студентов медицинских институтов по наркологии / Пер. с англ.; Под ред. В. Б. Поздняка. — Минск: Интертракт, 1997.
  5. Селіванов М. П., Хрупа М. С. Антинаркотичне законодавство України. Історія, теорія, коментар. — Київ: Юрінком, 1997.
  6. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. — Л.: Медицина, 1991.
  7. Наркомания как форма девиантного поведения. — М., РАН, 1997.
  8. Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. — М.: Мысль, 1990.
  9. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Учебное пособие по наркологии. — М.: Медицина, 1981.
  10. Наркотичні речовини та залежність від них / Пер. з голл. — Київ: Сфера, 1998.

Адреса для листування:
aserdyuk@mail.ru


© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211